بلیط اتوبوس یاسوج و شماره شرکت های مسافربری ترمینال یاسوج

ترمینال پایانه شهید قرنی یاسوج

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
آسیا سفر یاسوج - تعاونی 1307433347366-
مارال سیر یاسوج - تعاونی 100743322230109389177410
09389177410
راه پیما پارسیان یاسوج - تعاونی 90743333077309171435510
09171435510
لوان نور یاسوج - تعاونی 807433222067 - 0743333114009173412170
09173412170
آریا سفر آسیا یاسوج - تعاونی 110743333114209173415098
09173415098
تک سفر یاسوج0743334673009389177410
09389177410
ترمینال پایانه یاسوج07433330773 - 07433346730 - 07433227596-
گچ ساران یاسوج07433331179