قیمت بلیط اتوبوس بوکان تهران

سعادت بوکان (تعاونی7)

بوکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، مارال تخت شو

21 صندلی خالی

1,300,000 ریال

سعادت بوکان (تعاونی7)

بوکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، مارال تخت شو.مانیتوردار

13 صندلی خالی

1,300,000 ریال

سعادت بوکان (تعاونی7)

بوکان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، مارال تخت شو.مانیتوردار

18 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت