بلیط اتوبوس چالوس تهران

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 10:30

اتوکار: ولوو .وی آی پی ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

0 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 10:30

اتوکار: ولوو .وی آی پی ۲۵نفره
رسید بلیط الزامی است.محل سوارشدن ترمینال چالوس

0 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شماره یک چالوس

چالوس -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مارال ۲۵نفره
رسید بلیط الزامیست ومحل سوار شدن ترمینال چالوس می باشد

16 صندلی خالی

1,170,000 ریال

      تاریخ حرکت