قیمت بلیط اتوبوس دامغان تهران

لوان نور

دامغان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 11:00

اتوکار: Scania 2+2

31 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت تعاونی سه سفرسیر آریا دامغان

دامغان -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 13:30

اتوکار: سوپرسالن ویژه اسکانیا
یعقوبی 09351316677

13 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت پیک معتمد دامغان

دامغان -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 13:30

اتوکار: ســوپــرســالـن ویــژه اسـکـانیا
09351316677 یعقوبی

8 صندلی خالی

610,000 ریال

      تاریخ حرکت