قیمت بلیط اتوبوس اصفهان رفسنجان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

رفسنجان کمربندی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

21 صندلی خالی

1,640,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

رفسنجان کمربندی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

15 صندلی خالی

1,640,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

رفسنجان کمربندی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

18 صندلی خالی

1,640,000 ریال

      تاریخ حرکت