بلیط اتوبوس فرهادگر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال فرهادگر

پایانه ترمینال فرهادگر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
پایانه - ترمینال فرهادگر