بلیط اتوبوس گلستان و شماره شرکت های مسافربری ترمینال گلستان

پایانە ترمینال سلطان آباد گلستان

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترابر بی تا - جهان مهر گلستان - تعاونی ۱۵۰۲۱۵۶۷۴۷۶۴۰09358930549
09358930549
فرد گلستان - پیک صبا۰۲۱۵۶۳۲۳۰۸۲-۴09358930549
09358930549
ترمینال پایانه سلطان آباد گلستان۰۲۱۵۶۷۴۷۶۴۰09358930549
09358930549