قیمت بلیط اتوبوس هادیشهر تبریز

لوان نور هادیشهر

هادیشهر -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 08:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

200,000 ریال

لوان نور هادیشهر

هادیشهر -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+2

39 صندلی خالی

200,000 ریال

لوان نور هادیشهر

هادیشهر -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 11:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

200,000 ریال

      تاریخ حرکت