بلیط اتوبوس ایرانشهر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال ایرانشهر

ترمینال پایانه امید ایرانشهر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ایران پیما بلوچ ایرانشهر - تعاونی 105437222618 - 0543722217105437223731
09158470380
میهن نور آریا ایرانشهر - تعاونی 40543722156405437223731
09158470380 - 09227477241
ترمینال پایانه ایرانشهر - امید0543722217105437223731
09158470380 - 09227477241
ترابر بی تا ایرانشهر - تعاونی 150543722202005437223731
09158470380 - 09227477241