بلیط اتوبوس جعفرآباد و شماره شرکت های مسافربری ترمینال جعفرآباد

ترمینال پایانه جعفرآباد

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه جعفرآباد