بلیط اتوبوس جعفریه و شماره شرکت های مسافربری ترمینال جعفریه

پایانه (ترمینال) جعفریه

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
پایانه (ترمینال) جعفریه