قیمت بلیط اتوبوس کرج رفسنجان

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

انار, یزد, رفسنجان

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 17:30

اتوکار: VIP تختشو۲۵نفره پک بهداشتی
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتوکار قبل از حرکت 32704732

17 صندلی خالی

2,490,000 ریال

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

انار, یزد, رفسنجان

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 18:30

اتوکار: VIPمارال( مانیتور و شارژراختصاصی)۲۵نفره تخت شو

18 صندلی خالی

2,490,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

انار, یزد, رفسنجان

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 19:00

اتوکار: VIP تختشو۲۵نفره پک بهداشتی
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتکار قبل از حرکت 32717400

0 صندلی خالی

2,490,000 ریال

      تاریخ حرکت