قیمت بلیط اتوبوس کاشان کرمانشاه

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی
مسافرین محترم 15دقیقه به حرکت فقط پایانه مسافربری ( زدن ماسک داخل اتوبوس الزامیست) رزرو - صفرنهصدو سیزده صدوشصت وسه صفرپانصدوسی و پنج

16 صندلی خالی

1,570,000 ریال

      تاریخ حرکت