قیمت بلیط اتوبوس کاشان تهران

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 06:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو
مسافر گرامی زدن ماسک داخل اتوبوس الزامی است/محل سوار شدن 15 دقیقه قبل حرکت میدان منتظری میباشد

20 صندلی خالی

650,000 ریال

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار
مسافرین محترم محل سوار شدن 15 دقیقه به حرکت میدان ولی عصر (مدخل)می باشد .(زدن ماسک الزامی می باشد)

25 صندلی خالی

650,000 ریال

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس .(V I P). مـارال تــخــت شــو
مسافر گرامی زدن ماسک داخل اتوبوس الزامی است/محل سوار شدن 15 دقیقه قبل حرکت میدان منتظری میباشد

14 صندلی خالی

650,000 ریال

      تاریخ حرکت