قیمت بلیط اتوبوس کاشان تهران

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار
محل سوارشدن 15 دقیقه قبل از حرکت ترمینال مسافر بری(تعاونی 15) میباشد

21 صندلی خالی

650,000 ریال

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 13:20

اتوکار: اتوبوس درسـا .(V I P). تــخــت شــو
مسافر گرامی زدن ماسک داخل اتوبوس الزامی است / محل سوار شدن 15 دقیقه به حرکت پایانه مسافربری

21 صندلی خالی

650,000 ریال

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/09/05 ساعت 13:40

اتوکار: اتوبوس .(V I P). مـارال تــخــت شــو
مسافر گرامی زدن ماسک داخل اتوبوس الزامی است / محل سوار شدن 15 دقیقه به حرکت پایانه مسافربری

22 صندلی خالی

650,000 ریال

      تاریخ حرکت