قیمت بلیط اتوبوس کاشان تهران

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار
محل حرکت 15 دقیقه به حرکت پایانه مسافربری میباشد.دستکش وماسک الزامی است

25 صندلی خالی

500,000 ریال

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 08:20

اتوکار: اتوبوس درسـا .(V I P). تــخــت شــو
مسافر گرامی زدن ماسک داخل اتوبوس الزامی است/ محل سوار شدن 15دقیقه قبل حرکت داخل پایانه مسافربری میباشد

25 صندلی خالی

500,000 ریال

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 08:40

اتوکار: اتوبوس درسا تخت شو
مسافر گرامی زدن ماسک داخل اتوبوس الزامی است/ محل سوار شدن 15دقیقه قبل حرکت داخل پایانه مسافربری میباشد

22 صندلی خالی

500,000 ریال

      تاریخ حرکت