قیمت بلیط اتوبوس پایانه کاوه اصفهان نیشابور

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 16:15

اتوکار: (MAN(vip مشترک با کاوه
مشترک با 17کاوه

0 صندلی خالی

1,975,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 17:00

اتوکار: (MAN (V.I.P
مسیر بین راه: نیشابور سبزوار شاهرود

10 صندلی خالی

1,975,000 ریال

      تاریخ حرکت