بلیط اتوبوس پایانه کاوه اصفهان تهران

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 09:00

اتوکار: (MAN (V.I.P
دراکثر مواقع مشترک با 8:15 صفه* مسیرهای بین راه:عوارضی قم و جنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان بهمن*مجهز به مانیتور شخصی و wifi

0 صندلی خالی

1,220,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 10:00

اتوکار: (MAN (V.I.P
در اکثر مواقع مشترک با 9:15 صفه*مسیرهای بین راه:عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)* wifi

0 صندلی خالی

1,220,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 11:00

اتوکار: (MAN (V.I.P
*مسیرهای بین راه:عوارضی قم و جنوب(چهارراه چیت سازی)*

3 صندلی خالی

1,220,000 ریال

      تاریخ حرکت