قیمت بلیط اتوبوس کرمان ایرانشهر

تعاوني 17 پيک صبا

کرمان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 09:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2

32 صندلی خالی

800,000 ریال

تعاوني 4 ميهن نور

کرمان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 09:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

44 صندلی خالی

800,000 ریال

تعاوني 1 ايران پيما

کرمان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 18:00

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

800,000 ریال

      تاریخ حرکت