قیمت بلیط اتوبوس کرمان ایرانشهر

پیک صبا تعاونی 17 کرمان

کرمان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 09:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

38 صندلی خالی

610,000 ریال

ایران پیما کرمان

کرمان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 09:00

اتوکار: classicus 2+2

35 صندلی خالی

610,000 ریال

ترابر بی تا کرمان

کرمان -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+2

44 صندلی خالی

610,000 ریال

      تاریخ حرکت