قیمت بلیط اتوبوس کرمان جیرفت

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> جیرفت

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 14:30

اتوکار: Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

340,000 ریال

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> جیرفت

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:30

اتوکار: Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

34 صندلی خالی

340,000 ریال

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> جیرفت

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 17:30

اتوکار: Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

34 صندلی خالی

340,000 ریال

      تاریخ حرکت