قیمت بلیط اتوبوس کرمان جیرفت

تعاوني 7 عدل

کرمان -> جیرفت

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 08:30

اتوکار: Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

0 صندلی خالی

450,000 ریال

تعاوني 7 عدل

کرمان -> جیرفت

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 09:30

اتوکار: Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

8 صندلی خالی

450,000 ریال

تعاوني 7 عدل

کرمان -> جیرفت

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 11:30

اتوکار: Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

0 صندلی خالی

450,000 ریال

      تاریخ حرکت