بلیط اتوبوس کرمان کهنوج

همسفر

کرمان -> کهنوج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 08:30

اتوکار: Scania 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، (همسفرمطمئن درسفر)

36 صندلی خالی

650,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور

کرمان -> کهنوج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 09:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

38 صندلی خالی

650,000 ریال

همسفر

کرمان -> کهنوج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 09:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، (همسفرمطمئن درسفر)

0 صندلی خالی

650,000 ریال

      تاریخ حرکت