قیمت بلیط اتوبوس کرمان شهر بابک

تعاوني 7 عدل

کرمان -> شهربابک (کرمان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 08:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

14 صندلی خالی

450,000 ریال

تعاوني 7 عدل

کرمان -> شهربابک (کرمان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 12:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

27 صندلی خالی

450,000 ریال

تعاوني 7 عدل

کرمان -> شهربابک (کرمان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1401/04/16 ساعت 14:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

0 صندلی خالی

450,000 ریال

      تاریخ حرکت