قیمت بلیط اتوبوس کرمانشاه تهران

تعاونی 2 کرمانشاه (پیک معتمد)

كرمانشاه -> تهران با سرویس كرج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 23:15

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره

25 نفره، 3 صندلی خالی

1,690,000 ریال

تعاونی 2 کرمانشاه (پیک معتمد)

كرمانشاه -> تهران با سرویس كرج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 23:30

اتوکار: مان وی آی پی 26 نفره

26 نفره، 0 صندلی خالی

1,690,000 ریال

تعاونی 2 کرمانشاه (پیک معتمد)

كرمانشاه -> تهران با سرویس كرج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 23:50

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 0 صندلی خالی

1,690,000 ریال

      تاریخ حرکت