قیمت بلیط اتوبوس خلخال تهران

تعاوني 15 ترابر بي تا

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 09:15

اتوکار: classicus 2+1

10 صندلی خالی

1,310,000 ریال

تعاوني 15 ترابر بي تا

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 21:30

اتوکار: classicus 2+2

29 صندلی خالی

950,000 ریال

تعاوني 15 ترابر بي تا

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

16 صندلی خالی

1,690,000 ریال

      تاریخ حرکت