بلیط اتوبوس خضری دشت بیاض و شماره شرکت های مسافربری ترمینال خضری دشت بیاض

ترمینال پایانه خضری دشت بیاض

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه خضری دشت بیاض05632543030