قیمت بلیط اتوبوس خمینی شهر تهران

همسفر وطن خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس کلاسیک29

3 صندلی خالی

960,000 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس کلاسیک
برگشت از تهران ساعت22

10 صندلی خالی

960,000 ریال

لوان نور خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس کلاسیک

0 صندلی خالی

960,000 ریال

      تاریخ حرکت