بلیط اتوبوس لیسار و شماره شرکت های مسافربری ترمینال لیسار

ترمینال پایانه لیسار

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
پایانه (ترمینال) لیسار