قیمت بلیط اتوبوس ملایر تهران

ترابر بی تا ملایر

ملایر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:15

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / تخت شو
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / تخت شو

0 صندلی خالی

930,000 ریال

پیک صبا ملایر

ملایر -> پایانه جنوب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 17:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / تخت شو
امکانات سرویس: تخت شو، مسافر گرام? همراه داشتن ماسک الزام? است. پیک صباملایرVIPتخت شو32284141-081

16 صندلی خالی

930,000 ریال

837,000 ریال
پیک صبا ملایر

ملایر -> پایانه جنوب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 23:00

اتوکار: Scania VIP 2+1 / تخت شو
امکانات سرویس: تخت شو، مسافر گرامی همراه داشتن ماسک الزامی است. پیک صباملایرVIPتخت شو32284141-081

21 صندلی خالی

930,000 ریال

837,000 ریال

      تاریخ حرکت