قیمت بلیط اتوبوس مراغه تهران

میهن نور آریا مراغه

ترمینال مراغه -> قم

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 16:15

اتوکار: اتوبوس ولو42

9 صندلی خالی

950,000 ریال

میهن نور

مراغه -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

تهران

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 16:15

اتوکار: Volvo classicus 2+2

6 صندلی خالی

950,000 ریال

میهن نور آریا مراغه

ترمینال مراغه -> تهران آزادی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی

13 صندلی خالی

1,560,000 ریال

      تاریخ حرکت