قیمت بلیط اتوبوس مرند تهران

عصر ایران (اکبری)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 21:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

12 صندلی خالی

1,400,000 ریال

تعاونی15 مرند(اکبری)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 21:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

12 صندلی خالی

1,400,000 ریال

تعاونی 4 مرند(شریفی)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / تخت شو، عباسی لیواری ت رزرو42239888

8 صندلی خالی

1,400,000 ریال

      تاریخ حرکت