بلیط اتوبوس ماسال و شماره شرکت های مسافربری ترمینال ماسال

ترمینال پایانه ماسال

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
آریا سفر آسیا ماسال - تعاونی 110134466336501344663365
ترمینال پایانه ماسال0134466252201344663365