بلیط اتوبوس مشهد تهران

تعاونی 7 عدل

مشهد (خراسان ) -> شهریار

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 17:00

اتوکار: Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، نجف پور09158696910

28 صندلی خالی

1,460,000 ریال

تعاونی 2 پیک معتمد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، مطلق09155207495

19 صندلی خالی

2,450,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، 09376151255صباغ

22 صندلی خالی

2,450,000 ریال

      تاریخ حرکت