بلیط اتوبوس مسجدسلیمان و شماره شرکت های مسافربری ترمینال مسجدسلیمان

ترمینال پایانه مسجد سلیمان

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ایران پیما مسجدسلیمان - تعاونی 10614326239406143262394
09167770621
ترابر بی تا مسجدسلیمان - تعاونی 150614326235006143262389
09167770621
گیتی پیما مسجدسلیمان06143267077 - 06143269592-306143267077
09166813044
ترمینال پایانه مسجدسلیمان06143267077-
عدل مسجد سلیمان - تعاونی 706143227014 - 0614326254209163002172
09163002172