بلیط اتوبوس میبد و شماره شرکت های مسافربری ترمینال میبد

ترمینال پایانه میبد

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
آسیا سفر میبد - تعاونی 130353235271103532352511
ترمینال پایانه میبد03532323822-