قیمت بلیط اتوبوس مبارکه تهران

ایران پیما مبارکه

پایانه مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس بی9B9

1 صندلی خالی

1,500,000 ریال

ایران پیما مبارکه

پایانه مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

تهران پایانه بیهقی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس بی9B9

1 صندلی خالی

1,500,000 ریال

ایران پیما مبارکه

پایانه مبارکه -> تهران

شهرهای بین راهی

تهران پایانه جنوب

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس بی9B9

1 صندلی خالی

1,500,000 ریال

      تاریخ حرکت