قیمت بلیط اتوبوس پارس آباد تهران

تعاوني 16 جهان گشت مهر

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 18:30

اتوکار: Scania VIP 2+1 / اینترنت
امکانات سرویس: اینترنت

13 صندلی خالی

2,100,000 ریال

تعاوني 16 جهان گشت مهر

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 20:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

12 صندلی خالی

1,700,000 ریال

تعاوني 16 جهان گشت مهر

پارس آباد -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/04/13 ساعت 21:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

43 صندلی خالی

1,400,000 ریال

      تاریخ حرکت