بلیط اتوبوس قیدار و شماره شرکت های مسافربری ترمینال قیدار

ترمینال پایانه قیدار

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
پایانه - ترمینال قیدار0243422347002434223470
آسوده سفر قیدار0243422347002434223470