بلیط اتوبوس قم و شماره شرکت های مسافربری ترمینال قم

پایانه (ترمینال) 72 تن قم

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
پیک صبا قم - تعاونی 170253664409109120910815
09120910815
عدل قم - تعاونی 70253664409209120910815
09120910815
ایران پیمان قم0253664484809120910815
09120910815
رویال سفر قم0253664176709120910815
09120910815
ایمن سفر ایرانیان قم - تعاونی 60253664156809120910815
09120910815
ره پیما قم0253664403809120910815
09120910815
سفر سیر آریا قم - تعاونی 30253664156809120910815
09120910815
جهانگشت قم - تعاونی 160253664156609120910815
09120910815
سیروسفر قم0253664314809120910815
09120910815
آسیا سفر قم - تعاونی 130253664151509120910815
09120910815
ایران پیما قم - تعاونی 10253664157209120910815
09120910815
همسفر قم0253664474409120910815
09120910815
آریا سفر آسیا قم - تعاونی 1102536641710-109120910815
09120910815
ترابر بی تا قم - تعاونی 150253664273209120910815
09120910815
میهن نور آریا قم - تعاونی 402536641711 - 0253664156609120910815
09120910815
ایران پیام نو قم0253664292909120910815
09120910815
ترمینال پایانه قم02536644030-109120910815
09120910815
پارسیان قم - تعاونی 140253664484809120910815
09120910815