بلیط اتوبوس رومشکان و شماره شرکت های مسافربری ترمینال رومشکان

پایانه (ترمینال) رومشکان

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
پایانه (ترمینال) رومشکان