بلیط اتوبوس سنندج کرج

همسفر چابکسواران سنندج (تعاونی 20)

سنندج -> كرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 08:45

اتوکار: مارال تخت شو 29 نفره مانیتوردار
_ حرکت از مسیر ساوه و تهران

29 نفره، 26 صندلی خالی

1,700,000 ریال

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> كرج با سرویس تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 11:00

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره مانیتور دار
_ حرکت از مسیر قزوین

25 نفره، 14 صندلی خالی

1,700,000 ریال

همسفر چابکسواران سنندج (تعاونی 20)

سنندج -> كرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 21:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره
_ حرکت از مسیر ساوه و تهران

25 نفره، 22 صندلی خالی

1,700,000 ریال

      تاریخ حرکت