بلیط اتوبوس سنندج تهران

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 19:45

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 20 صندلی خالی

1,700,000 ریال

همسفر چابکسواران سنندج (تعاونی 20)

سنندج -> تهران با سرویس كرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 21:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره
_ حرکت از مسیر ساوه و تهران

25 نفره، 19 صندلی خالی

1,700,000 ریال

همسفر چابکسواران سنندج (تعاونی 20)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 22:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 21 صندلی خالی

1,700,000 ریال

      تاریخ حرکت