قیمت بلیط اتوبوس سنندج تهران

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 07:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 16 صندلی خالی

1,700,000 ریال

تعاونی 5 سنندج

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 07:30

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 16 صندلی خالی

1,700,000 ریال

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 08:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 22 صندلی خالی

1,700,000 ریال

      تاریخ حرکت