بلیط اتوبوس سقز و شماره شرکت های مسافربری ترمینال سقز

ترمینال پایانه سقز

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
دیدار سیر گیتی سقز0873625115908736247002
09181842605
ترابر بی تا سقز - تعاونی 150873624771408736247002
09181842605
لوان نور سقز - تعاونی 80873624184808736247002
09181842605
عدل سقز - تعاونی 708736243666-0873624266608736247002
09181842605
ایران پیما سقز - تعاونی 10873624477708736247002
09181842605
ترمینال پایانه سقز0873624850708736247002
09181842605