بلیط اتوبوس شهر بابک تهران

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 18:30

اتوکار: وی ای پی مانیتوردار ۰۰
ترمینال-تعاونی17

2 صندلی خالی

2,300,000 ریال

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 19:30

اتوکار: مان وی ای پی تخت شو...
ترمینال-تعاونی17

5 صندلی خالی

2,300,000 ریال

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 19:30

اتوکار: مان وی ای پی تخت شو...
ترمینال-تعاونی17

5 صندلی خالی

2,300,000 ریال

      تاریخ حرکت