قیمت بلیط اتوبوس شهرضا تهران

شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 15:15

اتوکار: ماهان مانیتورشخصی

3 صندلی خالی

1,470,000 ریال

1,396,500 ریال
سیروسفر شهرضا

ترمینال شهرضا -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 22:45

اتوکار: اتوبوس ولو بی 9تک صندلی

7 صندلی خالی

1,470,000 ریال

سیروسفر شهرضا

ترمینال شهرضا -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 22:45

اتوکار: اتوبوس ولو بی 9تک صندلی

7 صندلی خالی

1,470,000 ریال

      تاریخ حرکت