بلیط اتوبوس شاهرود تهران

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 16:00

اتوکار: بی ۹ V I P استفاده ازماسک الزامی میباشد

17 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران)

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا مارال V I P(شارژاختصاصی)استفاده ازماسک الزامی میباشد

14 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیامارال استفاده ازماسک الزامی میباشد

36 صندلی خالی

670,000 ریال

      تاریخ حرکت