قیمت بلیط اتوبوس شاهرود تهران

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 12:45

اتوکار: بی ۹ V I P استفاده ازماسک الزامی میباشد

7 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 14:00

اتوکار: بی ۹ V I P(مانیتوردار٫شارژاختصاصی ) استفاده ازماسک الزامی میباشد

0 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 16:00

اتوکار: بی ۹ V I P استفاده ازماسک الزامی میباشد

9 صندلی خالی

1,170,000 ریال

      تاریخ حرکت