بلیط اتوبوس شم آباد و شماره شرکت های مسافربری ترمینال شم آباد

پایانه ترمینال شم آباد

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
پایانه - ترمینال شم آباد