بلیط اتوبوس شیراز و شماره شرکت های مسافربری ترمینال شیراز

ترمینال پایانه کار اندیش

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
جهانگشت مهر ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 1607137317000 - 0713730305707137329191
پیک صبا ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 1707137304563 - 07137317331 - 0713730291807137329191
عدل ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 707137301029 - 0713731341007137329191
لوان نور ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 807137304713 - 07137313420 - 0713731939207137329191
ایران پیما ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 107137304512 - 0713730138307137329191
ترابر بی تا ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 1507137307225 - 0713730911507137329191
گیتی پیما ترمینال پایانه کاراندیش0713730526607137329191
رویال سفر ترمینال پایانه کاراندیش07137311025-807137329191
سیروسفر ترمینال پایانه کاراندیش07137319111-4 - 0713730951207137329191
راه پیما پارسیان ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 90713731666107137329191
همسفر چابکسواران پاسارگاد ترمینال پایانه کاراندیش07137317711 - 0713730330707137329191
جهان مهر ترمینال پایانه کار اندیش0713732132607137329191
آریا سفر آسیا ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 110713730655407137329191
ماهان سفر ایرانیان ترمینال پایانه کاراندیش07137306731 - 0713730476507137329191
میهن نور آریا شیراز ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 40713730964307137329191
آسیا سفر ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 1307137309857 - 0713732350607137329191
پیک معتمد ترمینال پایانه کاراندیش - تعاونی 207137321212 - 0713730512907137329191
ترمینال پایانه کاراندیش0713732765007137329191
جوان سیر ایثار ترمینال پایانه کار اندیش07137303186 - 0713730318707137329191
پارسیان ترمینال پایانه کار اندیش - تعاونی 140713730935307137329191
گیتی نورد ترمینال پایانه کار اندیش - تعاونی 1207137302939 - 071373056607137329191
تک سفر ایرانیان ترمینال پایانه کار اندیش0713731500007137329191
کیان سفر پاسارگاد ترمینال پایانه کار اندیش - تعاونی 50713731356707137329191
ایمن سفر ایرانیان ترمینال پایانه کار اندیش - تعاونی 607137303774 - 07137316000 - 0713730456307137329191
سفر سیر آسیا ترمینال پایانه کار اندیش - تعاونی 30713731780207137329191
میهن نور فارس ترمینال پایانه کار اندیش0713730936507137329191

ترمینال پایانه شهید مدرس

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ایران پیما ترمینال پایانه شهید مدرس - تعاونی 10713727075907137253440
09171007936
بی تا ترمینال پایانه شهید مدرس - تعاونی 150713725230007137253440
09171007936
جهانگشت مهر ترمینال پایانه شهید مدرس - تعاونی 160713727494007137253440
09171007936
پیک صبا ترمینال پایانه شهید مدرس - تعاونی 170713726399907137253440
09171007936
گیتی پیما ترمینال پایانه شهید مدرس0713735323707137253440
09171007936
ارم سیر ترمینال پایانه شهید مدرس0713727041307137253440
09171007936
پویا سفر پایاه - ترمینال شهید مدرس07137253440
09171007936
عدل ترمینال پایانه مدرس - تعاونی 70713727077107137253440
09171007936
سیروسفر ترمینال پایانه مدرس07137276387 - 0713727627007137253440
09171007936
ترمینال پایانه مدرس0713726988807137253440
09171007936

ترمینال پایانه امیرکبیر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
سیروسفر ترمینال پایانه امیرکبیر07138336282
همسفر چابکسواران ترمینال پایانه امیرکبیر07138336280
ترمینال پایانه امیرکبیر07138335470
ایران پیما ترمینال پایانه امیر کبیر - تعاونی 107138304151-2
گیتی نورد ترمینال پایانه امیرکبیر - تعاونی 8
آسیا سفر ترمینال پایانه امیرکبیر - تعاونی 1307138204366
خوش سفران فارس ترمینال پایانه امیرکبیر07138211643
سیروسفر جنوب ترمینال پایانه امیرکبیر07138202587
شقایق سیر ترمینال پایانه امیرکبیر07138200030
شیراز هما ترمینال پایانه امیرکبیر07138307193
سمند همسفر ترمینال پایانه امیر کبیر07138314453
ایمن سفر ایرانیان شیراز - میهن مهر ترمینال پایانه امیرکبیر