قیمت بلیط اتوبوس شیراز عسلویه

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جم

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:00

اتوکار: VIP تخت شو با تغذیه و شارژر اختصاصی
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

2 صندلی خالی

910,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان

شهرهای بین راهی

جم, عسلويه

شنبه

1400/09/13 ساعت 20:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

7 صندلی خالی

910,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جم

شنبه

1400/09/13 ساعت 23:00

اتوکار: VIP تخت شو با تغذیه و شارژر اختصاصی
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

6 صندلی خالی

910,000 ریال

      تاریخ حرکت