بلیط اتوبوس شیراز عسلویه

تک سفر ایرانیان

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان (گاوبندی)

شهرهای بین راهی

عسلویه

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 12:30

اتوکار: VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

0 صندلی خالی

1,300,000 ریال

آسيا سفر

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلویه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 13:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تک سفر ایرانیان

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلویه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 16:00

اتوکار: VIP 2+1 / پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

0 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت