قیمت بلیط اتوبوس شیراز پایانه صفه اصفهان

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 05:30

اتوکار: مارال تخت شو مانیتوردار
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

2 صندلی خالی

1,010,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 08:00

اتوکار: مارال تخت شو مانیتوردار
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

16 صندلی خالی

1,010,000 ریال

آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 08:30

اتوکار: وی آی پی رویال کلاس تخت شو کامل
جایگاه 11

24 صندلی خالی

1,010,000 ریال

      تاریخ حرکت