قیمت بلیط اتوبوس شیراز ارومیه

سير و سفر

شيراز کارانديش -> اروميه

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 14:00

اتوکار: ولووVIP مانيتوردار تختشو شارژردار همراه با نهار

5 صندلی خالی

3,150,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

جمعه

1400/09/12 ساعت 14:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با ناهار و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

21 صندلی خالی

3,150,000 ریال

      تاریخ حرکت