بلیط اتوبوس شوش و شماره شرکت های مسافربری ترمینال شوش

ترمینال پایانه امید شوش

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
عدل شوش - تعاونی 70614282140006142821500
09168927003
ترمینال پایانه شوش0614282140006142821500
09168927003
ایران پیما شوش - تعاونی 10614282904406142821500
09168927003
آسیا سفر شوش0614282150006142821500
09168927003