قیمت بلیط اتوبوس پایانه صفه اصفهان بندرانزلی

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> بندرانزلی

شهرهای بین راهی

رشت

جمعه

1400/09/12 ساعت 21:15

اتوکار: ماهانVIP
مشترک با 22کاوه**مسیر بین راه: رشت

2 صندلی خالی

1,545,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> بندرانزلی

شهرهای بین راهی

رشت

جمعه

1400/09/12 ساعت 22:00

اتوکار: ماهانVIP(مانیتورشخصی)
مشترک با 21:15 صفه*مسیر بین راه: رشت*مجهز به مانیتور شخصی و wifi

4 صندلی خالی

1,545,000 ریال

      تاریخ حرکت